Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij CollectionDisplay. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar van de Algemene voorwaarden. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Prijzen
De op de website vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW. Het voor de display gebruikte materiaal, hoogwaardig acrylaat, is onderhevig aan prijswijzigingen. Alle prijzen zijn derhalve onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. CollectionDisplay is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van een tikfout in haar website, waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd.

Kwaliteit
CollectionDisplay is er veel aan gelegen om de display met een zo hoog mogelijke kwaliteit te laten fabriceren en te leveren. Het productieproces van de display is echter zo dat hele lichte sporen van het zetten en lijmen van plaatmateriaal zichtbaar kunnen blijven. Deze sporen zijn voor CollectionDisplay geen reden om een display voor retournering te accepteren.

Bestellingen
De bestelling wordt geplaatst via de bestelpagina op de website. U dient het bestelformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Met het verzenden van het bestelformulier wordt de bestelling geplaatst. Tevens gaat u dan akkoord met de Algemene voorwaarden. U heeft vier kalenderdagen de tijd om uw bestelling te retourneren of te ruilen (zie kopje Ruilen & retourneren). Na het verstrijken van deze zichttermijn van vier kalenderdagen is de koopovereenkomst een feit.

Betalingen
Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per email met daarin uw bestelling en de te volgen betaalinstructies. Levering geschiedt alleen tegen vooruitbetaling. De bestelling dient binnen zeven kalenderdagen betaald te zijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als de bestelling niet binnen zeven kalenderdagen betaald is, vervalt de bestelling. De betaling kan door middel van de onderstaande betalingsmogelijkheden geschieden.

  • Overschrijfformulier (U dient rekening te houden met de doorlooptijd bij de betrokken banken.)
  • Internet bankieren
  • Pinnen
  • Tikkie


Verzenden
Verzenden van bij CollectionDisplay bestelde producten is niet mogelijk. Dit omdat verzendbedrijven té ruw met pakketten omgaan waardoor schade aan de producten ontstaat. Ook heeft CollectionDisplay geen geschikt verpakkingsmateriaal.

Levertijd
De bestelde producten worden op afspraak overhandigd in Warmenhuizen of op Schiphol-oost.

Ruilen & retourneren
Klanten van CollectionDisplay hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen vier kalenderdagen een artikel te ruilen/retourneren (zie ook Kwaliteit). Alleen artikelen met standaard specificaties kunnen worden geruild of geretourneerd. Artikelen met van standaard specificaties afwijkende specificaties kunnen niet worden geruild of geretourneerd. De goederen kunnen enkel worden geruild of geretourneerd in onbeschadigde staat en verpakt in degelijke verpakking, ze moeten in dezelfde conditie verkeren en mogen niet gebruikt zijn of sporen van gebruik vertonen.
Indien een artikel naar CollectionDisplay door de klant retour wordt gestuurd, zijn de retourkosten en dientengevolge ook de verantwoordelijkheid van het verzenden, voor de klant. Artikelen die tijdens het naar CollectionDisplay retour zenden beschadigd zijn geraakt zullen door CollectionDisplay niet worden geaccepteerd. In het geval een artikel wordt geruild tegen een goedkoper artikel ontvangt de klant het eventuele verschil in aankoopprijs retour. In het geval een artikel wordt geruild tegen een duurder artikel, dient de klant het verschil bij te betalen.

Het retouradres is:

CollectionDisplay
Dorpsstraat 121
1749 AB  Warmenhuizen

De volgende artikelen kunnen niet worden geruild of geretourneerd:

  • Artikelen die niet in originele staat verkeren
  • Artikelen die gebruikt zijn en/of sporen van gebruik vertonen
  • Artikelen met van de standaard specificaties afwijkende afmetingen

Mocht u een artikel willen ruilen/retourneren meld dan de retour aan via email aan met vermelding van de reden voor het retourneren. U en CollectionDisplay zullen per mail een afspraak maken over waar en wanneer het artikel wordt geretourneerd.

Annuleren
Iedere bestelling kan, zonder kosten, binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een email te sturen aan CollectionDisplay. Uw annulering zal per email bevestigd worden. Indien u uw annulering is bevestigd door CollectionDisplay en u uw geannuleerde bestelling al heeft betaald, ontvangt u het betaalde bedrag retour. Indien u niet binnen 24 uur de bestelling hebt geannuleerd c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u verplicht te betalen. Er is sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen.

Niet leverbaar artikel
Het kan voorkomen dat u een artikel wilt kopen en dat deze net verkocht is. Mocht dit het geval zijn, dan zal CollectionDisplay u daar zo snel mogelijk per email over op de hoogte brengen. Uw bestelling komt dan te vervallen, of er zal een latere verzenddatum met u afgesproken worden of er wordt een alternatief aangeboden door CollectionDisplay.

Garantie & aansprakelijkheid
CollectionDisplay staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de op de site vermelde specificaties. De garantie geldt gedurende een periode van één maand na levering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De garantie is uitdrukkelijk niet van toepassing op lijmverbindingen wanneer deze in een display voorkomen. Dit vanwege het feit dat de fabriek van de displays geen garantie op lijmverbindingen geeft. De fabriek heeft echter wel grote ervaring met het maken van displays. Binnen de garantietermijn door de koper aangetoonde en aan CollectionDisplay verwijtbare fouten, onvolkomenheden of gebreken worden voor rekening van CollectionDisplay zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

U dient CollectionDisplay per email of schriftelijk binnen vier dagen na ontvangst van de display op de hoogte te brengen van uw klacht. CollectionDisplay bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. CollectionDisplay kent een reparatietermijn van gemiddeld drie weken (of anders aangegeven). Als CollectionDisplay besluit tot vervanging zal u een geheel nieuwe display van hetzelfde model aangeboden worden. Door middel van een email zult u op de hoogte worden gebracht van de te volgen klachtenprocedure.

De genoemde garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, wanneer (zonder schriftelijke toestemming van CollectionDisplay) u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen, door verwaarlozing, het gekochte hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is, ander aanmerkelijke schuld van de koper of normale slijtage.

CollectionDisplay is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan u, uw gezinsleden, aan uw zaken, aan derden of aan zaken van derden. Indien vast komt te staan dat CollectionDisplay toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het netto factuur bedrag (factuurwaarde minus de BTW, eventuele andere overheidsheffingen en overige netto prijs verhogende factoren, zoals vervoerskosten) van de bestelling.

Overmacht
CollectionDisplay is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, maar niet beperkt tot, bedrijfsstoringen bij de producent van de producten van CollectionDisplay, verstoringen bij CollectionDisplay intern, transportstagnatie en onvoorziene problemen bij bezorging.

Privacy
De gegevens die door u aan CollectionDisplay worden verstrekt zullen op geen enkele wijze aan derden worden doorgegeven of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Ze worden enkel gebruikt voor verzending van het gekochte artikel of om contact met u op te nemen over uw bestelling dan wel over de producten van CollectionDisplay.

Klachten
Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact opnemen per email.

Afwijkingen
Afwijkingen in teksten, kleuren, prijzen en afbeeldingen voorbehouden.

Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming teksten en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal CollectionDisplay juridische stappen ondernemen. Alle rechten voorbehouden aan CollectionDisplay.

Algemene gegevens
Kamer van Koophandel nummer: 60104090
BTW-id NL002064723B50
Rabobank: 13.10.70.770
IBAN: NL89 RABO 0131 0707 70

Datum van opstelling
Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld op 17 oktober 2021 en vanaf die datum van toepassing.